Δραστηριότητα


Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των μικρών επενδύσεων με βασικό μοχλό την ανάπτυξη και λειτουργία έργων σταθερού εισοδήματος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η εταιρεία επιπλέον παρέχει υπηρεσίες μελέτης και διαχείρισης επενδύσεων.

Τέλος, παρέχει λύσεις οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και λειτουργία ενεργειακών έργων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

  • ενεργειακές μελέτες
  • οικονομοτεχνικές μελέτες
  • περιβαλλοντικές μελέτες
  • σχεδιασμό έργων
  • επίβλεψη κατασκευής έργων
  • λειτουργία ενεργειακών έργων